مکمل ها

با توجه به نقش حیاتی ویتامین ها و مواد معدنی در مسیرهای متابولیک و همچنین به دلیل ارتباط مستقیم بین این مواد و کارکرد مناسب سییستم ایمنیپرنده ها تامین مقادیر مناسب ویتامین ها و مواد معدنی اهمیت زیادی دارد.

در تولید مکمل های ویتامینه و معدنی, در کنار مقادیر مناسب از هر یک از این مواد مغذی مطابق با سطوح پیشنهاد شده در کاتالوگ های پرورشی, استفاده از منابع و ملح های مناسب (در مکمل معدنی) نیز اهمیت بسزایی دارد. همچنین استفاده از کریرهای مناسب که موجب ایجاد حداکثر یکنواختی در بافت مکملهای تولیدی شوند بر کارایی مکمل های ویتامینه و معدنی تاثیرگذار خواهد بود.

در فرمولاسیون مکملهای ویتامینه و معدنی گروه کاوش دانه از بهترین منابع ویتامین از برندهای معتبر اروپایی و در سطوح توصیه شده بر اساس نژادهای مختلف جوجه گوشتی, مرغ مادر گوشتی, مرغ تخم گذار و پولت استفاده میشود.

با توجه به قابلیت هضم و جذب بالاتر ملح های سولفات مواد معدنی استفاده از فرم سولفات این نمک ها در فرمول مکمل های معدنی در اولویت قرار داشته است.


دانلود کاتالوگ